ចូលជាសមាជិក        |        ខ្មែរ    EN

ព័ត៌មាន

ទំព័រដើម ព័ត៌មាន ព័ត៍មានលំអិត

អនុក្រឹត្យលេខ ២៣២ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើផលិតផលទំនិញ និងសេវា

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា មានកិត្តិយស ផ្សព្វផ្សាយជូនសមាជិកសមាជិកា នូវអនុក្រឹត្យលេខ ២៣២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើផលិតផលទំនិញ និងសេវា ដូចមានឯកសារភ្ជាប់ជូន។

#cambodia_chamber_of_commerce

#CCC

#sub_decree_232

 

 

ចែករំលែក: